Management

Nataliya Medvedeva


Тел.: + 7 (3412) 998-000

Aleksey Chulkin

Aleksey Chulkin

Chief Executive Officer and Founder, UDS group

Тел.: +7 (3412) 908-627

Vsevolod Ivanov

Vsevolod Ivanov

Director, UDS

Тел.: +7 (3412) 908-627

Yuri Shlyapnikov

Yuri Shlyapnikov

Chief Executive Officer, UDS oil

Тел.: +7 (3412) 998-000

Denis Lyamin

Denis Lyamin

Chief Executive Officer, VETLA TRADING

Тел.: +7 (3412) 908-627

Fyodor Tyunin

Fyodor Tyunin

Director, Sreduralnernud and Uralbeton

Тел.: +7 (3412) 908-627

Konstantin Miagkov

Konstantin Miagkov

Chief Executive Officer, SU «UralDomStroy»

Тел.: + 7 (3412) 998-000

Maria Ozhegova

Maria Ozhegova

HR Director

Тел.: + 7 (3412) 998-000

Oleg Shadrin

Oleg Shadrin

Chief Executive Officer, Parus

Тел.: +7 (3412) 908-627

Nataliya Medvedeva

Nataliya Medvedeva

Director of UDS Education

Тел.: + 7 (3412) 998-000